Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, zgłoszeniem przestępstwa, wykroczenia lub potrzebą interwencji Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia:

  1. SMS pod numer 695 885 348
  2. wysłanie maila pod adres: rzecznik.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl,
  3. przesłanie informacji faksem pod numer: 95 763-08-05,
  4. telefon pod numer 95 763-08-27

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
  3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),
  4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),
  5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
  6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane
i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona
w sposób określony w zgłoszeniu.

Osoby głuche lub słabo słyszące z tut. jednostką Policji w sytuacji nagłej lub wymagającej interwencji Policji mogą wysłać wiadomość tekstową - SMS na numer rzecznika prasowego tj. 695 885 348, który podany jest na stronie internetowej KPP w Strzelcach Kraj.

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2013
Data modyfikacji : 12.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Żardecki
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Żardecki Jednoosobowe stanowisko do spraw informatyki i łaczności
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Żardecki
do góry