EWIDENCJE I REJESTRY - Ewidencje i Rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i Rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Wydział Kryminalny

 • rejestr śledztw i dochodzeń
 • rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • dziennik korespondencyjny
 • dziennik podawczy
 • książka doręczeń poczty
 • dziennik telegramów

Wydział Prewencji

 • dziennik korespondencyjny
 • skorowidz
 • książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowym
 • książka dyspozytora
 • książka przebiegu służby
 • książka służby
 • książka odpraw i rozliczenia służby zewnętrznej
 • książka ewidencji kluczy
 • dziennik telegramów
 • książka wydania broni z pododdziału
 • książka broni przyjętej do depozytu
 • książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • książka wizyt lekarskich
 • książka wydanych zleceń lekarskich
 • książka wezwań do zapłaty za pobyt w areszcie
 • książka kontroli wewnętrznej
 • rejestr kontroli zewnętrznej
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • pojazdy zabezpieczone do celów procesowych
 • pojazdy zabezpieczone do celów poza procesowych
 • rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • rejestr dozoru Policji
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • rejestr spraw o wykroczenia

Wydział Ruchu Drogowego

 • rejestr zatrzymanych uprawnień i dowodów rejestracyjnych
 • rejestr wydanych notatników służbowych i kontroli pracy policjanta
 • książka pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • rejestr przechowywanych materiałów zarejestrowanych przez wideo rejestrator
 • rejestr ujawnionych nieprawidłowości na drodze
 • rejestr użycia przedmiotów kontrolno-pomiarowych
 • rejestr wydanych upoważnień z zakresu kontroli ruchu drogowego
 • rejestr kart Prd 5/1
 • rejestr wypadków i kolicji drogowych
 • rejestr uzgodnień i opinii dot. organizacji ruchu

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

 • rejestr skierowań na badania lekarskie
 • rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • rejestr rozkazów organizacyjnych
 • rejestr rozkazów personalnych
 • rejestr notatek z rozmów dyscyplinujących
 • rejestr zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • rejestr komunikatów pracowników cywilnych
 • rejestr rozkazów o wyróżnienia funkcjonariuszy
 • rejestr czynności wyjaśniających
 • rejestr postępowań wyjaśniających pracowników korpusu służby cywilnej
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr listów i anonimów

Zespół Wspomagający

 • księga druków ścisłego zarachowania - mandaty karne, bloczki
 • rejestr druków ścisłego zarachowania - depozyt bloczków mandatowych
 • rejestr udzielonych zaliczek
 • książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego
 • książka ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego
 • książka ewidencji sprzętu remontowo - gospodarczego i sprzętu p.poż.
 • książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • książka ewidencji działu mundurowego
 • książka ewidencji techniki biurowej
 • książka ewidencji sprzętu żywnościowego
 • książka ewidencji techniki policyjnej
 • książka ewidencji sprzętu kulturalno- oświatowego i sprzętu transportu
 • książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej sprzętu transportowego
 • rejestr wydanych zaświadczeń do prowadzenia sprzętu transportowego stanowiącego własność Policji
 • rejestr teczek pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego
 • rejestr wydanych decyzji mieszkaniowych
 • księga druków ścisłego zarachowania - bloczki pokwitowań
 • księga druków ścisłego zarachowania - zezwolenia na wydanie pojazdu

Zespół ds. Prezydialnych i Ochrony Informacji Niejawnych

 • ewidencja przepisów
 • rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • dziennik korespondencyjny
 • dziennik podawczy
 • rejestry poczty zwykłej
 • rejestr poczty specjalnej
 • książka doręczeń (prokuratura, sąd)
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • książka przyjęć interesantów
 • książka odpraw i narad służbowych
 • dziennik przepisów
 • rejestr Akt Postępowań Sprawdzających
 • rejestr Wydania Poświadczeń Bezpieczeństwa
 • rejestr Decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego
 • rejestr wydanych decyzji o odmowie poświadczenia
 • rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających
 • rejestr zaświadczeń o szkoleniu
 • wykaz osób zatrudnionych
 • dziennik stanowiska komputerowego ODN
 • dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 • dziennik ewidencji kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń
 • rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (niejawnych)
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych (niejawnych)
 • dziennik przepisów niejawnych
 • ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do KSI w KPP
 • rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji wewnętrznych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"
 • rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Komisariat Policji w Drezdenku

 • rejestr śledztw i dochodzeń
 • rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • dziennik korespondencyjny
 • dziennik podawczy
 • książka doręczeń poczty
 • dziennik telegramów
 • rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • książka dyspozytora
 • książka odpraw i rozliczenia służby patrolowej w Komisariacie Policji w Drezdenku
 • książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Metryczka

Data publikacji 23.11.2012
Data modyfikacji 08.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Śpiewak
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Śpiewak
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Żardecki
do góry