Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich

SKŁADNICA AKT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w STRZELCACH KRAJEŃSKICH usytuowana jest w strukturach Zespołu ds. Prezydialnego i Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Strzelcach Krajeńskich. Adres siedziby: Składnica Akt KPP w Strzelcach Krajeńskich ul. Brzozowa 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie tel. (95) 763 08 00. Archiwum KPP w Strzelcach Krajeńskich czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

 

SKŁADNICA AKT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 podlega pod
Zespół ds. Prezydialnych i Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich
 
Adres siedziby:
Składnica Akt KPP w Strzelcach Krajeńskich

ul. Brzozowa 1

66-500 Strzelcach Krajeńskich
tel. (95) 763 08 00
 
 
Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich podporządkowane jest Komendantowi Powiatowemu Policji. Zasób archiwalny KPP stanowią akta wytworzone przez:

·        Komendę Powiatową Policji, MO/Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Strzelcach Krajeńskich i podporządkowane im jednostki terenowe MO byłego województwa gorzowskiego
·        komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich oraz jednostek podległych - do chwili obecnej.


 
Podstawowym zakresem działań Składnicy Akt KPP w Strzelcach Krajeńskich, jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

-        gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,
-        wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,
-        sporządzanie kserokopii dokumentów,
-        prowadzenie działalności informacyjnej,
-        udostępnienia dokumentacji archiwalnej,
-        brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.
 
Dokumentację zgromadzoną w Składnicy Akt  KPP w Strzelcach Krajeńskich udostępnia się do celów:

-        służbowych,
-        naukowo - badawczych,
-        publicystycznych,
-        innych.

W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
-        określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia;
-        cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.
Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika Składnicy Akt. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostek, stanowi siedziba Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, usytuowana w obiekcie przy ul. Brzozowa 1.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

-        Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173);
-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w prawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);
-        Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42);
-        Zarządzanie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji 23.11.2012
Data modyfikacji 26.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Śpiewak
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Śpiewak
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Śpiewak
do góry